Regulamin korzystania z usług firmy 4trymestr

§1 Ogólne
 
 1. Serwis 4trymestr.pl świadczy na rzecz Klientów asysty dzienne, nocne i online oraz pośredniczy w umawianiu wizyt specjalistycznych.
 2. Usługi oferowane przez serwis 4trymestr.pl oferowane są tylko na terenie Warszawy.
 3. Osoby mieszkające w promieniu 30 km od Warszawy mogą skorzystać z usług po wcześniejszym potwierdzeniu, że przeprowadzenie usługi jest możliwe w ich miejscu zamieszkania.
 4. Osobom mieszkającym poza Warszawą, które dostały potwierdzenie możliwości wykonania usługi, zostanie doliczona opłata za dojazd. Rozpoczęcie realizacji usługi rozpocznie się dopiero po opłaceniu ceny standardowej za usługę i dopłaty za dojazdy.
 5. Klient nie ma prawa rejestrować w formie nagrań audio, video ani video-audio asyst lub wizyt specjalistycznych. Jeśli Klient chce uzyskać zgodę na rejestrowanie wizyt, zobowiązany jest ustalić to wcześniej z serwisem 4trmestr.pl, kontaktując się na adres kontakt@4trymestr.pl . Serwis 4trymestr.pl pozostawia sobie prawo odmówić rejestracji nagrań wizyt nawet po zgłoszeniu takiej prośby przez Klienta.

 
§2 Asysty
 
 1. Za zdrowie i życie dziecka w trakcie trwania asyst odpowiada rodzic/opiekun prawny. 
 2. Asystująca udziela wsparcia w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie, ale to do rodziców/opiekunów prawnych należy decyzja o zastosowaniu się do nich. Asystująca nie świadczy usług ani porad medycznych.
 3. Zadaniem asystującej jest udzielanie niemedycznego, emocjonalnego, informacyjnego i fizycznego (za wyjątkiem asysty online) wsparcia mamom w połogu i rodzicom w opiece nad noworodkiem.
 4. Asysta może się odbywać tylko w obecności przynajmniej jednego rodzica[1] /opiekuna prawnego. Asystująca nie może zostać w domu sama z dzieckiem. W przypadku braku obecności przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego [2] w domu, Asystująca ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi. 
 5. Asystująca nie musi mieć wykształcenia medycznego lub pokrewnego.
 6. Asystująca nie diagnozuje, nie wykonuje żadnych czynności medycznych ani nie udziela porad medycznych. We wszystkich przypadkach, gdzie zdrowie matki lub dziecka oraz ich kondycja fizyczna budzą obawy i wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.
 7. Serwis 4 trymestr.pl dołoży starań, aby asysty w ramach wykupionego pakietu były pełnione przez jedną lub dwie asystujące. Zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia asyst przez większą liczbę osób w sytuacji, gdy nie jest możliwe zapewnienie ciągłości asyst przez jedną lub dwie osoby.
 8. Wyróżniamy trzy rodzaje asyst: dzienne, nocne i online. 
 9. Asysty dzienne polegają w szczególności na zapewnieniu wsparcia w opiece nad noworodkiem i opiece nad mamą będącą w połogu. Asysty dzienne świadczone są w godzinach 8:00 -20:00. Asysty dzienne sprzedawane są w formie pakietów lub jako pojedyncze wizyty jednorazowe.
 10. Asysty nocne polegają na zapewnieniu opieki noworodkowi w godzinach nocnych 21:00 – 7:00. 
 11. Asysty online polegają na zapewnieniu w szczególności wsparcia emocjonalnego i informacyjnego. Asysty online świadczone są drogą online w formie cyklicznych spotkań we wcześniej ustalonych godzinach.
 12. Do obowiązków asystującej w trybie dziennym należy: 

 • Pomoc w karmieniu
 • Pomoc i opieka przy nawale pokarmowym
 • Pomoc w kąpaniu 
 • Wsparcie w prawidłowej pielęgnacji noworodka obejmująca przewijanie, higiena oczu, uszu, obcinanie paznokci.
 • Wywiad, rozmowy mające na celu wsparcie kondycji psychicznej mamy. Informowanie i zwiększenie świadomości mamy i rodziny na temat objawów depresji poporodowej.
 • Omówienie przebiegu i fizjologii połogu
 • Omówienie zjawisk towarzyszących połogowi jak baby blues i spadki nastroju
 • Wywiad/rozmowa z ojcem dziecka, na temat połogu, jego specyfiki, ważności roli taty w opiece nad noworodkiem 
 • Wsparcie telefoniczne i sms’owe w okresie objętym pakietem. Okres objęty pakietem zaczyna się w dniu świadczenia pierwszej asysty i kończy się z końcem dnia, w którym miała miejsce ostatnia asysta w ramach wykupionego pakietu. Wsparcie telefoniczne i sms’owe w godzinach 8:00-22:00
 • Przygotowanie drobnych posiłków (śniadanie, kolacja, podanie gotowego obiadu).

     13. Do obowiązków asystującej w trybie nocnym należy:

 • Karmienie butelką lub podawanie dziecka mamie do karmienia piersią
 • Wieczorna kąpiel 
 • Zmiana ubranek
 • Przewijanie
 • Tulenie do snu

     14. Opiekun prawny dziecka, korzystając z usług świadczonych przez serwis 4trymestr.pl wyraża zgodę na wykonywanie powyższych czynności w stosunku do dziecka. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na jakąkolwiek z powyżej wymienionych czynności, powinien drogą mailową na adres kontakt@4trymestr.pl poinformować o tym przed rozpoczęciem świadczenia usług.
     15. Do obowiązków asystującej w trybie online należy:

 • Wywiad, rozmowy mające na celu wsparcie kondycji psychicznej mamy. Informowanie i zwiększenie świadomości mamy i rodziny na temat objawów depresji poporodowej.
 • Omówienie przebiegu i fizjologii połogu
 • Omówienie zjawisk towarzyszących połogowi jak baby blues i spadki nastroju
 • Wywiad/rozmowa z ojcem dziecka, na temat połogu, jego specyfiki, ważności roli taty w opiece nad noworodkiem 
 • Wsparcie telefoniczne i sms’owe w okresie objętym pakietem. Okres objęty pakietem zaczyna się w dniu świadczenia pierwszej asysty i kończy się z końcem dnia, w którym miała miejsce ostatnia asysta w ramach wykupionego pakietu. Wsparcie telefoniczne i sms’owe w godzinach 8:00-22:00§3 Wizyty specjalistyczne

 1. Wizyty specjalistyczne to usługi świadczone przez Specjalistów posiadających kierunkowe wykształcenie lub profesjonalne przeszkolenie do świadczenia określonych usług. 
 2. Wizyty specjalistyczne świadczone są przez zewnętrznych Specjalistów. Serwis 4 trymestr jest pośrednikiem świadczenia tych usług. Do zadań serwisu 4trymestr.pl należy poinformowanie Klientów o rodzaju i terminie dostępności usług świadczonych przez Specjalistów, umówienie wizyty i rozliczenie płatności za wizytę.
 3. Serwis 4trmestr.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki nienależytego wykonania usługi przez Specjalistów.
 4. Serwis 4 trymestr pośredniczy w umawianiu następujących wizyt specjalistycznych: 

 • Wizyta doradczyni laktacyjnej
 • Wizyta położnej środowiskowej
 • Wizyta fizjoterapeuty dziecięcego
 • Wizyta fizjoterapeuty uroginekologicznego
 • Wizyta doradczyni chustonoszenia
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Wizyta psychologa
 • Joga poporodowa

§4 Proces zakupu pakietu

 1. Pakiet rozumiany jest jako zestaw usług, na który składa się określona liczba asyst i wizyt specjalistycznych.
 2. W ofercie dostępne są następujące pakiety:
  1. Lawendowy – 20h asyst + 1 wizyta specjalistyczna
  2. Waniliowy – 35h asyst + 2 wizyty specjalistyczne
  3. Pudrowy – 50h asyst + 3 wizyty specjalistyczne
  4. Miętowy – 70h asyst + 3 wizyty specjalistyczne
  5. Pakiet stworzony indywidualnie dla klienta
 3. Pakiet można zakupić za pośrednictwem strony www.4trymestr.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Kupując pakiet drogą internetową, Klient akceptuje poniższy regulamin i zasady z niego wynikające.
 5. Płatność za pakiet zakupiony drogą internetową może odbyć się tylko i wyłącznie poprzez płatność elektroniczną.
 6. Jeśli usługi w ramach pakietu mają obejmować więcej niż jedno dziecko np. bliźniaki, do standardowej ceny za każde dziecko, zostanie doliczone dodatkowe 20% ceny.

§5 Zasady rezerwacji i zarządzania asystami i wizytami jednorazowymi w ramach pakietów.

 

 1. W ciągu 12 godzin od zaksięgowania płatności za zakupiony pakiet, z klientem skontaktuje się przedstawiciel serwisu 4trymestr.pl celem omówienia szczegółowych potrzeb, dobrania asystującej i ustalenia preferowanych dat i godzin realizacji usługi.
 2. Rezerwacja wizyt asystującej dokonywana jest przez przedstawiciela serwisu 4trymestr.pl. Zarezerwowane wizyty są widoczne z poziomu konta członkowskiego klienta, z poziomu którego możliwe jest odwołanie lub przełożenie konkretnych wizyt. Jeśli klient nie założył konta członkowskiego, informacja o zarezerwowanych wizytach, przesyłana jest drogą mailową. 
 3. Wizyty specjalistyczne w ramach pakietu mogą być rezerwowane samodzielnie przez klienta za pośrednictwem serwisu 4trymestr.pl lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta,  wizyty specjalistyczne zostaną zarezerwowane zdalnie. 
 4. Anulowania lub przeniesienia rezerwacji można dokonać maksymalnie 24 godziny przed planowaną wizytą. Po tym czasie wizyta będzie traktowana jako odbyta i będzie pomniejszać pulę godzin do wykorzystania w ramach wykupionych wizyt.
 5. Anulować rezerwację można z poziomu konta członkowskiego lub pisząc do Biura Obsługi Klienta na adres: kontakt@4trymestr.pl.
 6. Klient ma 3 miesiące na realizację zakupionego pakietu, liczone od dnia wpływu zapłaty za pakiet na konto 4trymestr.pl.
 7. W przypadku rezerwacji wizyt specjalistycznych w ramach pakietu, serwis 4trymestr zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu odbycia wizyty, gdy termin zarezerwowany okaże się niemożliwy do zrealizowania ze względu na brak dostępnego personelu w danym czasie. 
 8. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka
 • Data urodzenia dziecka, w stosunku, do którego świadczone będą usługi
 • E-mail kontaktowy z opiekunem prawnym dziecka
 • Telefon kontaktowy z opiekunem prawnym dziecka
 • Adres, gdzie mają być świadczone usługi

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do realizacji usług. 

        9.  Asystująca ma prawo zaprzestania świadczenia usług w sytuacji, gdy okaże się, że:

 • Rodzic/opiekun prawny jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Jedna z osób przebywających w miejscu świadczenia usług ma objawy świadczące o infekcji: kaszel, duszności, podwyższona temperatura itp.
 • Rodzic/opiekun prawny stosuje wobec dziecka metodę “wypłakiwania się” lub inną metodę wychowawczą noszącą znamiona przemocy.§9 Proces zakupu, rezerwacji i zarządzania wizytami jednorazowymi

 

 1. Wizyty jednorazowe można zakupić tylko drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wizyt jednorazowych, zakup jest równoznaczny z rezerwacją wizyty. Oznacza to, że w trakcie zakupu, Klient wybiera dokładny dzień i godzinę, kiedy ma się odbyć wizyta.
 3. Zmiana terminu zakupionej wizyty jest uzależniona od dostępności wolnych terminów wizyt. Serwis 4trymestr.pl dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić preferencje Klienta, ale nie jest zobligowany do zmiany terminu dokonanej rezerwacji.
 4. Minimalne wyprzedzenie, z jakim można zarezerwować wizytę jednorazową drogą online, wynosi 24h przed planowaną wizytą.
 5. Aby zarezerwować wizytę w terminie krótszym niż 24h od planowej wizyty (w trybie „pilnym”), należy skontaktować się z serwisem 4trymestr.pl telefonicznie lub mailowo. Serwis 4trymestr.pl dołoży wszelkich starań, aby umówić taką wizytę.
 6. Maksymalne wyprzedzenie, z jakim można zarezerwować wizytę jednorazową drogą online, wynosi 3 tygodnie przed planowaną wizytą.
 7. Dokonane rezerwacje widoczne są na koncie członkowskim (jeśli zostało założone przed wykupieniem wizyty). Z poziomu konta członkowskiego, klient ma możliwość zarządzania zakupionymi wizytami, czyli odwołania lub ich przełożenia.
 8. Anulowania lub przeniesienia rezerwacji można dokonać maksymalnie 24 godziny przed planowaną wizytą. Po tym czasie wizyta będzie traktowana jako odbyta i będzie pomniejszać pulę godzin do wykorzystania w ramach wykupionych wizyt.
 9. Anulować rezerwację można z poziomu konta członkowskiego lub pisząc do Biura Obsługi Klienta na adres: kontakt@4trymestr.pl.
 10. Czas na realizację zakupionej wizyty jednorazowej to 21 dni od dnia zakupu. W przypadku niewykorzystania wizyty jednorazowej w tym terminie, Klient traci możliwość jej wykorzystania (prawo wygasa). 
 11. W przypadku rezerwacji wizyt jednorazowych, serwis 4trymestr.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu odbycia wizyty, gdy termin zarezerwowany okaże się niemożliwy do zrealizowania ze względu na brak dostępnego personelu w danym czasie. 
 12. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko klienta lub opiekuna prawnego dziecka, wobec którego będą świadczone usługi
 • Data urodzenia dziecka, w stosunku, do którego świadczone będą usługi
 • E-mail kontaktowy klienta lub opiekuna prawnego dziecka
 • Telefon kontaktowy klienta lub opiekuna prawnego dziecka
 • Adres, gdzie mają być świadczone usługi

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do realizacji usług. 

        13.  Specjalista lub Asystująca ma prawo zaprzestania świadczenia usług w sytuacji, gdy okaże się, że:

 • Żaden z rodziców/opiekunów prawnych nie jest obecny w domu trakcie wizyty.
 • Rodzic/opiekun prawny jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Jedna z osób przebywających w miejscu świadczenia usług ma objawy świadczące o infekcji: kaszel, duszności, podwyższona temperatura itp.
 • Rodzic/opiekun prawny stosuje wobec dziecka metodę “wypłakiwania się” lub inną metodę wychowawczą noszącą znamiona przemocy.
 
 
§10 Płatności

 1. Za usługi, w tym pakiety, można zapłacić jedynie drogą elektroniczną za pomocą przelewu tradycyjnego, serwisu PayU lub innego równoważnego.
 2. Po otrzymaniu płatności, serwis 4trymestr.pl wystawi Klientowi fakturę [3] oraz prześle ją na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktur w formie elektronicznej.
 
§11 Gwarancja satysfakcji

 1. Serwis 4trymestr.pl gwarantuje Klientowi możliwość rezygnacji z zakupionego pakietu w ciągu 24 godzin od dnia wykonania pierwszej Asysty z danego pakietu. W takiej sytuacji serwis 4trymestr.pl dokona zwrotu pełnej [4] ceny zakupionego pakietu.§12 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia usług przez serwis 4trymestr.pl w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy złożyć pisemnie, wysyłając ją na adres kontakt@4trymestr.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko kupującego, adres, gdzie świadczona/e była/y usługa/i, termin, kiedy świadczenie reklamowanych usług miało miejsce, powód reklamacji.
 4. Serwis 4trymestr.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Serwis 4trymestr.pl powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, wysyłając wiadomość elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.